Оновлено
2017-10-17
16:03

Статті у Міжнародній базі SKOPUS

1. Improvement of sportsmen physical fitness during previous basic training (based on sport orienteering material) / Khrystyna Khimenes, Mykhailo Lynets, Briskin Yuriy, Pityn Maryan, Yaroslav Galan // Journal of Physical Education and Sport. – Pitesti, 2016. – 16 (2). − pp. 392–396. DOI:10.7752/jpes.2016.02061 - Перейти

2. Orienteering to optimize the psychophysical wellbeing of young teens (13 to 14-year-old) / Yaroslav Galan, Yaroslav Zoriy, Yyuriy Briskin, Maryan Pityn // Journal of Physical Education and Sport. – Pitesti, 2016. – 16 (3). − pp. 914–920. DOI:10.7752/jpes.2016.03144 - Перейти

 

Статті у збірниках та вісниках в Україні та за кордоном

1.    Балацька  Л.В. Особенности развития системы управления движениями мальчиков 3–5 лет с различной направленностью двигательной асимметрии в заданиях на мануальную умелость / Л.В. Балацька // Педагогіка, психологія та медико – біологічні проблеми фізичного вихованняі спорту: cб. Науч. Тр. / под ред. С. С. Ермакова. – Х. : ХОВНОКУ-ХДАДМ), 2012. – № 12. – С.15-19. - Перейти

2.    Гакман А. В. Вплив рекреаційно-оздоровчої діяльності на уповільнення старіння організму / А. В. Гакман,  Л. В. Балацька, Т. І. Лясота // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – 2016. – С. 91–98.  - Перейти

3.    Балацька Л.В. Ефективність експериментальної методики у покращенні показників моторики 5-річних дітей з різною спрямованістю мануальної рухової асиметрії. / Л.В. Балацька // Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет.журнал. – Харків: ХДАФК – 2012. – № 5(1) – С. 86–92. - Перейти 

4.    Балацька Л.В. Особливості розвитку моторки дітей з різною руховою асиметрією між 3 і 6 роками. / Лариса Балацька, Леся Галаманжук, Геннадій  Єдинак // Вісник Прикарпатського нац. у-ту імені Василя Стефаника. Серія : Фізична культура: зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 16. – С. 112–118. - Перейти 

5.    Гакман А.В. Аналіз структури мотивів до занять фізичним вихованням студентів гуманітарних спеціальностей Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича / А.В. Гакман // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. Випуск 17 / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; головний редактор В.М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ “Ландо ЛГД”, 2014. – С. 62–68. - Перейти

6.    Гакман А.В. Доцільність використання рекреаційно-оздоровчих програм у літніх оздоровчих таборах / А. В. Гакман // Теорія і практика фізичного виховання : науково-метод. журнал / [гол. ред. – О. Г. Кучерявий]. – Донецьк : Донецький національний університет, 2012. – №1. – С. 161-165. - Перейти 

7.    Галан Я.П. Порівняльний аналіз фізичного розвитку та функціонального стану серцево-судинної дихальної систем школярів 13-14 років із сільської місцевості й міста / Я.П. Галан // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал. – Львів : Львівський державний університет фізичної культури, 2014. – Випуск 3 (17). С. 19–26. - Перейти

8.    Гнесь Н. О. Використання засобів казки та мультиплікації у реалізації здоров’язбережувальних технологій в роботі дошкільного навчального закладу / Н.О. Гнесь, Я. П. Галан // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – 2016. – С. 116–126. - Перейти

9.    Гнесь Н.О. Оптимізація рухової активності дошкільнят як шлях реалізації здоров’язбережувальних технологій у роботі дошкільних навчальних закладів / Н.О. Гнесь, Я. П. Галан // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт. – 2016. – № 4. – С. 4–7. - Перейти

10. Гусак В.В. Аутогенне тренування як метод психологічного відновлення юних спортсменів у перед змагальний період / В.В. Гусак, Я.П. Галан // Слобожанський науково-спортивний вісник : наук. – теорем. журн. – Харків : ХДАФК, 2012. – 2012. – №5 (1). С. 151–154 с. - Перейти

11. Galan I. Olympic Education in the System of the Ukrainian Preschool Establishments, Ukrainian National University of Physical Training and Sport, Kyiv, Ukraine : 17 International Scientific Congress Olympic Sport and Sport for All 2-5 June 2013 Capital University of Physical Education and Sports, Beijing, P.R. China, 2013. – P. 241. - Перейти

12. Галан Я.П. Влияние програмы по спортивному ориентированию на физическую подготовленность школьников 13 – 14 лет / Я. Галан // «STINTA CULTURII FIZICE». – Chishinau, 2014, № 18/2. - Р. 71 – 78. - Перейти

13. Галан Я.П. Використання засобів спортивного орієнтування у фізичній культурі дітей 13 – 14 років/ Я.П. Галан // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури «Фізична культура і спорт» : зб. наук. праць / за ред. Г.М. Арзютова. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск 9 (50)14. – С. 45 – 48. - Перейти

14. Зорій Я. Б. Cистема олімпійської освіти як засіб педагогічного процесу підростаючого покоління / А.В. Гакман, Я. Б. Зорій. //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт. – 2016. – №4. – С. 33–35. - Перейти

15. Андрєєва О.В. Технологія розробки рекреаційно-оздоровчих програм у літньому оздоровчому таборі / О.В. Андрєєва, А.В. Гакман // Слобожан. наук.-спорт. вісн, 2011 - №4 - С. 216-220. - Перейти

16. Гакман А.В. Характеристика засобів фізичної рекреації в оздоровчих таборах відпочинку та їх рекреаційний ефект / А.В. Гакман // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2013 – №112(3) – С. 129-131. - Перейти

17. Гакман А. ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПІДЛІТКІВ 11-14 РОКІВ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ТА РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ / А. Гакман - Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 43 - Перейти

18. Гакман А. РУХОВИЙ РЕЖИМ ДІТЕЙ У ЛІТНЬОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ТАБОРІ / А. Гакман, О. Андреева - "Теорія і методика фізичного виховання і спорту" — науково-теоретичний журнал для фахівців у сфері фізичного виховання і спорту — наукових працівників, викладачів ВНЗ, тренерів, докторантів, аспірантів, студентів, спортсменів. 2011. - №4. – С. 35 - Перейти

19. Гакман А. Рекреаційно-оздоровча діяльність підлітків як актуальна соціально-педагогічна проблема / А. Гакман Здоровьесберегающие технологии, физическая реабилитация и рекреация в высших учебных заведениях //сборник статей III международ- ной научно-практической конференции, 26 ноября 2010 года. – Белгород- Красноярск-Харьков, 2010. – С. 45. - Перейти 

20. Євстратов П.І. Особливості вдосконалення точності штрафних кидків у баскетболісток та їх залежність від функціонального стану м'язів, які приймають участь в реалізації кидка / П. Євстратов, А. Гакман // Молода спортивна наука України Збірник наукових праць – Львів, 2010 – Т. 1. – С. 63. - Перейти

21. Гакман А.В. Зміна показників тонусу м’язів у спортсменів І дорослого розряду з баскетболу в умовах спортивного тренування / А.В. Гакман - Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки: У 3 т. / Уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008.− Т. 3.− С 204. - Перейти

22. Гакман А.В. СТРУКТУРА МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ В ЛІТНЬОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ТАБОРІ (ЛОТ) / А.В. ГакманВісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів, 2011. – С. 24. - Перейти 

23. Ніколайчук О. П. Інноваційні підходи у сфері фізичного виховання населення: особливості, проблеми, аспекти / О.П. Ніколайчук, С.П. Дудіцька // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – 2016. – С. 272–279. - Перейти

24. Дудіцька С.П. Фехтування як засіб усвідомлення та визначення стратегії особистості / Н.А. Гайсонюк, С. П. Дудіцька // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – 2015. – Вип. 8. – С. 127–132. - Перейти 

25. Дудіцька С.П. Специфіка організації заходів фізкультурно- спортивного спрямування у виховному процесі сучасного навчального закладу / С.П. Дудіцька, О.П. Ніколайчук // Theory and Methods of Educational Management. – 2016. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : - Перейти 

26. Дудіцька С.П. Активізація рухової діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі / С.П. Дудіцька // Вісник Чернігівського нац. пед. у-ту. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: зб. наук. пр. – Чернігів, 2016. – Вип. 136.- С. 68–71. - Перейти 

27. Дудіцька С.П. Діяльність польського спортивно-гімнастичного товариства «Сокіл» на Буковині (кін. 19 – поч.. 20 ст.) / С.П. Дудіцька, О.П. Ніколайчук // Електронний журнал «Теорія та методика управління освіти». Випуск 2 (14), 2014. – С. 1 – 12. - Перейти 

28. Євстратов П.І. Показники індексу маси тіла у школярів молодших та старших класів міста Чернівці / Євстратов П. І. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт. – 2014. – Випуск 3К (44) – С. 231-235 - Перейти

29. Євстратов П.І. Особливості показників індексу маси тіла в студенток І курсу гуманітарних спеціальностей Чернівецького національного університету  / П. І. Євстратов, Л. І. Бигар, Я. Б.Зорій // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць / [гол. ред. – А.В. Цьось]. – Луцьк : Волинський національний ун-т імені Лесі Українки, 2012. – №3 (19). – С. 200–203. - Перейти

30. Лясота Т.І. Корреляційний зв'язок психофізичного стану дітей підліткового віку / Тетяна Лясота // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету: Серія «Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт». – Чернігів, 2016. – Вип. 133. – С. 126–128. - Перейти

32. Лясота Т.І. Факторна структура взаємозв’язку показників фізичного стану та адаптації до навчання молодших школярів / Т.І. Лясота // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. праць / [гол. ред. – С. С. Єрмаков]. – Харків : ХДАДМ, 2012. – № 3. – С. 71–74. - Перейти

Євстратов П., Молдован А. Динаміка показників кількісних характеристик колінного рефлексу і типу хронограм у спортсменів-пауерліфтерів високого класу в умовах змагань / Петро Євстратов, Андрій Молдован. – Фізична культура, спорт та здоров’я надії / Збірник наукових праць. — Том 3. — Випуск 8. — Вінниця, 2009. — С. 99—103. - Перейти

33. Циба Ю. Г. Кореляційний зв’язок між тонусом м’язів та спортивним результатом пауерліфтерів високої кваліфікації / І. Ю. Наконечний, Ю. Г. Циба // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – 2015.  – Вип. 8. – С. 375–382. - Перейти

34. Наконечний І. Вплив саморегуляції на результативність змагальних поєдинків із панкратіону підлітків віком 12-13 років / І. Наконечний // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наукових праць Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Т. 3. – Луцьк: Вежа, 2008. – С. 261–264. - Перейти

35. Наконечний І. Ю. Експериментально виявлені тенденції щодо рівня розвитку структурних компонентів акту саморегуляції при заняттях панкратіоном / І. Ю. Наконечний // Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 7. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – С. 475-485. - Перейти 

36. Гусак В. В. Проблеми розвитку фізичного виховання в Україні / В. В. Гусак, П. А. Слобожанінов, А. А. Слобожанінов // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – 2015. – Вип. 8. – С. 117–122. - Перейти

38. Слобожанінов А. Стан та напрями вдосконалення системи підготовки вчителів фізичного виховання і спорту / Андрій Слобожанінов, Юрій Тумак // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наукових праць Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Т. 1. – Луцьк: Вежа, 2008. – С. 242-245. - Перейти

39. Устінова Т.Б. Теоретико-методологічні основи в дослідженнях з історії фізичної культури і спорту / Устінова Т.Б. // Вісник Чернігівського національного педагогічноо університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2012. – Випуск 98. – Т. І. – С. 255-258. - Перейти

40. Устінова Т.Б. Генезіс наукових знань з історії фізичної культури і спорту України (за матеріалами досліджень радянських науковців) / Т.Б. Устінова // / Т. Б. Устінова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 10. – С. 84-88. – Режим доступу : - Перейти

41. Устінова Т. Розвиток гімнастичного руху в контексті фізкультурної освіти країн Європи (друга половина ХІХ століття – 30-ті роки ХХ століття) / Тетяна Устінова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту : Науково-теоретичний журнал. – 2012. – № 3. – С. 134-137. - Перейти

42. Устінова Т. Стан та основні тенденції розвитку гімнастично-спортивного руху в Румунії (друга половина ХІХ ст. – 1940 р.) / Тетяна Устінова // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – 2012. – Вип. 5. – С. 282-291. - Перейти

43. Ячнюк І. О. Система неперервної освіти вчителів фізичної культури на Буковині / І. О. Ячнюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць / [гол. ред. – А.В. Цьось]. ― Луцьк : Волинський національний ун-т імені Лесі Українки, 2012. ― №3 (19). ― С. 118―121. - Перейти

44. Ячнюк І. Історичні передумови становлення професійної освіти вчителів фізичної культури на Буковині / Ірина Ячнюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А.В. Цьось, С.П. Козіброцький. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – № 1 (21). – С. 28–31. - Перейти

45. Ячнюк Ю. Технологія формування рухових умінь і навичок студентів у процесі занять гандболом / Ю. Ячнюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2015. – Вип. 5(1). – С. 282-285. – Режим доступу: - Перейти

46. Ячнюк Ю.Б. Гандбол як засіб формування рухових навичок студентів / Юрій Ячнюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А.В. Цьось, С.П. Козіброцький. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – № 1 (21). – С. 131–133. - Перейти

47. Ячнюк Ю.Б. Формування рухових навичок у студентів у процесі занять гандболом / Ю.Б. Ячнюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць / [гол. ред. – А.В. Цьось]. ― Луцьк : Волинський національний ун-т імені Лесі Українки, 2012. ― №4 (20). ― С. 219―222. - Перейти

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterY“Љ@ђЙв{!chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.